Akutsygehuset Aabenraa, Fase II – bindeled & værdiskabende løsninger

FAKTA 

 • År: indviet 2020 
 • Omfang: 25000 m2 nybygning og 8000 m2 ombygning, i alt ca. 33000 m2 
 • Bygherre: Region Sydjylland 
 • Totalrådgiver: Cowi A/S 
 • Underrådgiver: Friis & Moltke Architects (ankomst / modtagelse) 
 • Underrådgiver: Ravn Arkitektur (sengebygninger) 
 • Beskrivelsesmateriale: kimthorsell architects 
 • Ingeniør: COWI 
 • Entrepriseform: totalentreprise (5E Byg A/S, Odense) 
 • Indvendig aptering: Hustømrerne A/S, Rødekro 
 

For Henning Lyng, BygherrePartner, var det absolut essentielt at implementere værdiskabende løsninger for bygherre allerede i projekteringsfasen, samt at agere det nødvendige BINDELED imellem de enkelte aktører, såvel internt, som på tværs af de involverede parter. 

Grundet omfanget af lette indvendige gipsskillevægge fik disse bygningsdele højeste prioritet i forhold til at afdække og implementere mulige potentielle værdiskabende optimeringer såsom:

 • Funktionsforhold ift. lyd, brand og stabilitet
 • Værdiskabende forhold ift. skruefasthed, kvalitetssikring, æstetik, arbejdsmiljø, fleksibilitet 
 • Montageforhold ift. diverse ophæng ifm. installationsfasen og D&V-perioden, døre, etc. 
 • Mockup ifm. ovennævnte montageforhold 
 • Økonomi inkl. konsekvensanalyse ift. totaløkonomi og tid, bygbarhed og byggeproces 
 • Tekniske installationer ifm. føringsveje med fokus på lyd, brand, stabilitet, bygbarhed & byggeproces 

Ovennævnte potentielle værdiskabende optimeringer blev med henvisning fra Cowi introduceret for såvel Friis & Moltke som for Ravn ift. at opnå en ensretning af løsningsvalg. I forbindelse med ophæng af diverse emner, installationer, dørpumper, etc. opfordrede undertegnede gentagne gange Cowi til at få opbygget mock-up´s, som efterfølgende skulle verificeres og endelig godkendes af bygherre. De godkendte mock-up´s skulle dokumenteres i forhold til en relevant beskrivelse med tilhørende billedmateriale. 

Med hensyn til den overordnede økonomi udarbejdede undertegnede en totaløkonomisk konsekvensanalyse, som sammenlignede de optimerede, værdiskabende løsninger med standard / ”vi-gør-som-vi-plejer” løsninger. 

 

BINDELED

Da man ønskede de samme optimerede, værdiskabende løsninger i hele projektet og samtidigt havde valgt at outsource beskrivelsesmaterialet til Kim Torsell var det helt afgørende for undertegnede at agere bindeled imellem Friis & Moltke, Ravn, Cowi og Kim Torsell for dermed at få ovennævnte potentielle værdiskabende optimeringer implementeret i det endelige udbudsmateriale. 

 

Efter endt udbuds- og tilbudsfase blev udførelsen overgivet til 5E Byg i totalentreprise. I udbuds- / tilbudsfasen afholdte undertegnede et møde med repræsentanter for bygherre. Formålet med mødet var at argumentere for de værdiskabende løsninger, som var implementeret i udbudsmaterialet samt at ”klæde” bygherres repræsentanter på i forhold til potentielle konsekvenser ved, at fravige de udbudte løsninger i udførelsesfasen. Via kontakt og på opfordring fra 5E Byg etablerede undertegnede et møde med Hustømrerne A/S, som havde vundet den indvendige aptering, herunder lette vægge. Mødet fandt sted førend Hustømrerne havde taget den endelige beslutning i forhold til valg af leverandør. Formålet med mødet var, at Hustømrernes endelig valg af leverandør blev foretaget på et oplyst og sammenligneligt grundlag med udgangspunkt i de værdiskabende løsninger implementeret i udbudsmaterialet og som udgangspunkt var ufravigeligt i senere effektuering i udførelsesfasen. 

FREMFØRINGSVEJE - TEKNISKE INSTALLATIONER

C:\Users\h2898648\Desktop\ERGOLITE.byggeplads.png

Under udførelsesfasen blev der rejst en problematik vedrørende føringsveje for diverse tekniske installationer. Kendetegnet for en vanetænkende branche er, at ovennævnte problemstilling negligeres og de planlagte vægge opføres. Efterfølgende etableres der den fornødne plads til fremføring af diverse tekniske installationer, hvilket typisk medfører at egenskaberne af den ”resulterende” væg inklusiv gennembrydning af diverse tekniske installationer ift. lyd, brand og stabilitet er ubekendte størrelser. 

Efter dialog med Friis & Moltke tog undertegnede initiativ til, at der blev udarbejdet en arkitektonisk, bygbar ”styret” løsning, som tog hensyn til de aktuelle brand- og lydkrav samt den samlede konstruktions stabilitet. I den forbindelse blev Friis & Moltke, Cowi, bygherre og de stedlige brandmyndigheder inddraget om at udarbejde en endelig værdi-skabende løsning godkendt af de stedlige brandmyndigheder.

Undertegnedes rolle i den aktuelle case var i første omgang at introducere værdiskabende løsninger for primært underrådgiverne Friis & Moltke og Ravn Arkitektur. Efterfølgende at implementere disse værdiskabende løsninger i udbudsmaterialet og ikke mindst at fastholde en egentlig effektuering af disse værdiskabende løsninger i udførelsesfasen.  

For undertegnede har det været essentielt, at agere BINDELED, såvel internt hos den enkelte aktør som på tværs imellem de mange aktører for at sikre, at bygherres ambition i sidste ende kunne blive opfyldt ud fra en holistisk betragtning, hvor totaløkonomi, funktionsforhold, æstetik, kvalitet, bygbarhed, arbejdsmiljø samt tiltag, som angår D&V - perioden blev adresseret. 

På vegne af BygherrePartner ApS 

Henning Lyng

NOTE: Projektet er udført i vores egenskab som rådgiver i og for Saint-Gobain Gyproc, hvor vi igennem 35 år rådgav bygherrer, bygherrerådgivere, arkitekter, ingeniører, fagspecialister samt udførende i brugen af LetByggeriTeknik. Der skal lyde en stor tak til alle implicerede Saint-Gobain medarbejdere for deres gode og altid velvillige assistance.