BygherrePartner Usikkerhedsmatrix – usikkerhedsvurdering i LCA jf. EN15978

BygherrePartner ApS har udviklet en model til vurdering af usikkerheder i LCA-beregninger udført i LCAbyg

LCA-beregninger er usikre af natur. Helt grundlæggende er der tale om en beregning, som vurderer miljøaftryk baseret på fremtidsscenarier og dermed en række antagelser. I en bygnings-LCA benyttes der desuden baggrundsdata (miljødata), som også indeholder antagelser og vurderinger. Usikkerheden er dermed indlejret i selve datagrundlaget for LCA-beregningen.

Ved at følge standarden for udførelse af LCA på bygninger, EN15978, sørger vi bl.a. for, at alle LCA-beregninger følger de samme principper og er omfattet af de samme afgrænsninger, hvilket først og fremmest betyder, at man kan sammenligne forskellige resultater med hinanden. Men udover selve afgrænsningen for LCA-beregningen, er der en række andre faktorer, som i endnu højere grad medvirker til en større eller mindre usikkerhed i et LCA-studie. I en LCA er der udover selve detaljeringsgraden af LCA-modellen også en mængde ind-data, som danner datagrundlaget for beregningen (mængder og miljødata). Derudover skal driften af bygningen (B6) vurderes, og den vil typisk være baseret på en Be18-beregning.

Beskrivelse af metoden til vurdering af usikkerheder

Vi har udviklet en usikkerhedsmatrix, som vurderer usikkerheden i et LCA-studie ud fra følgende 4 kategorier:

  1. Datakvalitet – miljødata (læs mere her)
  2. Datakvalitet – LOD/mængder
  3. Detaljegrad – LCA-model
  4. Detaljegrad – Be18-model (energirammeberegning)

Usikkerhedsmatricen er baseret på ’Pedigree’-metoden, som er en videnskabelig metode til at udlede usikkerhedsfaktorer fra en kvalitativ vurdering af data i LCA-beregninger. Forskellen fra Pedigree-matricen til BygherrePartner Usikkerhedsmatrix er først og fremmest, at vi vurderer usikkerheden i resultater, hvor Pedigree-matricen vurderer usikkerheden i input. Dette er nødvendigt, da datasæt anvendt i en bygnings-LCA kan betragtes som en LCA i sig selv, hvor input-parametre som fx strømforbrug ikke kan ændres. Usikkerheden i resultater vurderes på baggrund af udgivet litteratur eller lignende.

Pedigree-metoden

Usikkerhedsfaktorerne i matricen er baseret på udgivet litteratur og usikkerhedsfaktorerne i Pedigree-matricen – dette bliver uddybet i dokumentationsnotatet (kan downloades nedenfor).

Pedigree-metoden antager at usikkerheden er log-normal-fordelt, hvilket blandt andet betyder, at input aldrig kan være negativ. Når usikkerhedsfaktorerne i Pedigree-matricen er valgt (U1-U5) beregnes den geometriske standardafvigelse med formlen:

Ligning til udregning af den geometriske standard-afvigelse i Pedigree-metoden

Den geometriske standardafvigelse er en faktor, som multipliceres eller divideres med gennemsnitsværdien af en parameter.

BygherrePartner Usikkerhedsmatrix

Vi har opdelt beregningen af usikkerhed i studiet, så der tages forbehold for vægtningen mellem hhv. indlejret udledninger og drift i studiet. Miljødata, 3D-model og konstruktioner relaterer sig alle til de indlejrede miljøpåvirkninger, hvor påvirkningerne fra teknisk drift relaterer sig til driftsfasen af bygningen (B6). Da disse to ikke er direkte relateret, vægtes usikkerhederne efter deres andel af den samlede påvirkning. Den samlede usikkerhed er derved givet ved:

Ligning til udregning af den geometriske standardafvigelse (usikkerheden) i LCA-studiet i BygherrePartner Usikkerhedsmatrix

Præsentation af BygherrePartner Usikkerhedsmatrix v1.3

BygherrePartner Usikkerhedsmatrix v1.3

For at få det fulde overblik over metoden og grundlaget for de valgte usikkerhedsfaktorer, anbefaler vi at downloade dokumentationsnotatet nedenfor.

Download dokumentationsnotat

Vi har valgt at gøre vores dokumentationsnotat frit tilgængeligt, som danner grundlaget for BygherrePartner Usikkerhedsmatrix v1.3.

Vi opfordrer branchen til vidensdeling og til altid at vurdere usikkerheder i LCA-studier!

Inputs til vores model og dokumentationsnotatet er meget velkomne og kan sendes direkte til:

Mikkel T. B. Volden
Teknisk direktør
e-mail
mobil

BygherrePartner Usikkerhedsmatrix v1.3 er udviklet af:

Anders S. Ravn
BygherrePartner ApS
I samarbejde med:
Storm Sommer & Mikkel T. B. Volden

Download link

VI TILBYDER

LÆS MERE Om LCA

Læs mere om LCA i vores LCA Videnscenter:
Vi udgiver løbende nye LCA-studier. Se mere her: