LCA-studie: KLIMAAFTRYK FOR HISTORISKE BYGGESKIKKE

Formålet med studiet er at kortlægge de klimamæssige konsekvenser ved historiske konstruktionsopbygninger, som dem der typisk findes i husene på Frilandsmuseet, sammenlignet med typiske, nutidige konstruktioner.

I studiet betragtes konstruktioner/byggemetoder fra Frilandsmuseet i en moderne kontekst – det vil sige hvordan frilandsmuseets konstruktioner performer i nutiden, under de forudsætninger der gør sig gældende i dag (f.eks. brug af traktor til indsamling af ålegræs fra stranden i stedet for håndkraft).

Studiet sammenligner udvalgte, historiske konstruktioner fra frilandsmuseet med nutidige, typiske konstruktioner (beton, teglsten, cementmørtel, tagpap). For at skabe sammenlignelighed forsøger studiet, at sammenligne de samme funktioner med hinanden — det betyder bl.a. at der ikke er isolering i de nutidige konstruktioner. Dette bevirker imidlertid at de analyserede konstruktioner – ligesom de historiske konstruktioner – ikke lever op til nutidige krav og standarder, herunder Bygningsreglementet (BR). Selvom konstruktionerne er tilpasset for at øge sammenligneligheden, er det vigtigt at understrege, at de funktioner der udfyldes, er af abstrakt karakterer – f.eks. at fundamenterne ”danner fundament for et hus”.

Rapporten beskriver overordnet den anvendte LCA-metode, herunder en introduktion til planetære grænser, og sætter en absolut bæredygtig grænseværdi for konstruktionernes klimapåvirkning, i en, inden for rammerne af studiet, realistisk kontekst. Rapporten gennemgår grundigt forudsætningerne for beregningerne og vurderer tillige usikkerhederne i de præsenterede LCA-resultater.

Resultaterne af LCA-studiet viser entydigt, at de historiske konstruktioner har et væsentligt lavere klimaaftryk sammenlignet med de nutidige. Forholdet i udledningerne mellem historiske og nutidige konstruktioner svinger mellem 1:2 og 1:30. Det fremgår også, at der er en forskydning i udledningerne mellem de historiske og de nutidige konstruktioner, eftersom de historiske primært har udledninger i slutningen af bygningens levetid mens de nutidiges udledninger ligger i produktionsfasen af de energitunge, mineralske byggematerialer, såsom cement og teglsten og brugen af fossil energi i disse processer.

Afslutningsvist sættes konstruktionerne i studiet i konteksten af et typisk, dansk enfamiliehus på 173 m2. Dette gøres for at sætte mængder på konstruktionerne ift. hinanden og repræsentere således ikke et færdigt, beboeligt hus med vinduer, opvarmning osv. Når konstruktionerne betragtes i en hel bygnings kontekst, overskrider både bygningen med historiske og med nutidige konstruktioner den fastsatte planetære grænse for klimapåvirkninger for nybyggeri i Danmark (se afsnit 2.2 og 5.4).

DOWNLOAD RAPPORTEN

Det fulde studie er gjort tilgængelig af BygherrePartner ApS i samarbejde med Frilandsmuseet med støtte fra Tømmerhandlen Johannes Fogs Fond.

PROJEKTER

LÆS MERE Om LCA

Læs mere om LCA i vores LCA Videnscenter:
Vi udgiver løbende nye LCA-studier. Se mere her: