Udfordringer og muligheder i byggeriet

Byggeriet bliver mere og mere komplekst. Det betyder også, at vi som individer og bidragsydere til branchen, skal være med til at turde indgå i sammenhænge, som man ikke så mulige, bare få år tilbage. Netop dialogen og ønsket om samarbejde skal være katalysatoren for at branchens parter ønsker at bruge ressourcer på innovation.

Det står i dyb kontrast til et marked, som et langt stykke hen ad vejen bruger flere kræfter på “juristeri” end netop det, som det handler om - altså at bygge. BygherrePartner siger ikke, at det ene udelukker det andet, men balancen skal ændres. Og det vil vi være med til gøre.

Der er kæmpe muligheder i branchen

Selvom byggeriet i mange år har været kendt for konservatisme, så er der tendenser, som skubber til denne holdning - udviklingen af robotter eksempelvis. Hos BygherrePartner tilbyder vi ikke robotekspertise, derimod hjælp og input til at anskue processerne lidt anderledes - mere praktisk, kan man vel sige.

Vi tror på at nå resultater, og derfor vil vi hellere agere og sætte baren i en opnåelig højde, end sætte den så højt, at vi ikke gør andet end holde møder uden at nå noget som helst.

Læs om BygherrePartner som bindeled
Læs om menneskene bag

Udfordringer

Bygherre + eventuel byggerådgiver (klassisk konstellation)

Jf. ovennævnte illustration er et byggeforløb kendetegnet og præget af en række influenter og aktører, som hver især har deres dagsorden, synlige og skjulte. Det være sig i forhold til honorar, økonomi – generelt, tidsforbrug, bemanding, vejrlig, leverandører, projektets overordnede økonomiske ramme samt tidsplan, ansvarspådragelse, samarbejde, etc.

Fælles for ovennævnte er ordet ”bindeled”, som er ikke-eksisterende i den danske byggebranche anno 2020. Samtidigt er branchen præget af en konservatisme og en ”vi-gør-som-vi-plejer” – tankegang, som medfører, at branchen går glip af potentielle økonomiske besparelser, prioriterer økonomi over potentielle værdiskabende forhold / parametre, tidsplaner og kvalitet ”skrider”, proaktive tiltag i forhold til arbejdsmiljø tilsidesættes. Man kan blive ved.

Den alt overvejende udfordring i den danske byggebranche anno 2020 er, at alle aktører i et byggeforløb føler sig økonomisk presset. Hertil kommer, at antallet af konkurser hos underentreprenører aldrig har været høje-re på trods af en branche, som pt. er kendetegnet med lav arbejdsløshed og høj aktivitet.

Ovennævnte faktorer er den egentlige årsag til en evig søgen efter den ”sidste krone” på bekostning af ratio-nelle beslutninger, det gode samarbejde, værdiskabende produkter / systemer / tiltag, vigende byggeteknisk kvalitet, vigende æstetisk kvalitet, komprimerede tidsplaner som ikke tillader kvalitet.

Hvordan forholder det sig så med de juridiske og kontraktlige forhold jævnfør ovennævnte?

Med mere end 35 års erfaring i byggebranchen kan vi i BygherrePartner konstatere, at der aldrig har været flere jurister ansat i byggebranchen end nu, således at sikre den enkelte aktør imod unødig ansvarspådragelse.

Har flere jurister, overordnet betragtet, bidraget med at skabe merværdi i byggebranchen?

Ikke ubetinget. Der skal ikke herske tvivl om, at de juridiske og kontraktlige forhold skal være på plads i et byggeforløb, men med afsæt i vores erfaring i byggebranchen har vi i BygherrePartner kunnet konstatere en stigende ”juristeri” på bekostning af de synlige, værdiskabende byggetekniske forhold, som er indeholdt i det færdige byggeprojekt.

Muligheder

Bygherre + BygherrePartner (ny konstellation)

Med henvisning til diverse udfordringer, så byder disse udfordringer naturligvis også på muligheder.

For BygherrePartner har ovennævnte udfordringer været drivende i forhold til at agere bindeled imellem de enkelte influenter / aktører samt at være bygherres talerør for at varetage diverse bygherreinteresser, hvad angår de rent byggetekniske (se ovennævnte illustration).

Den juridiske del vil forsat ligge hos den traditionelle bygherrerådgiver og dennes jurist.

BygherrePartner vil anskue de byggetekniske bygherreinteresser ud fra en holistisk tilgang, baseret på konsekvensanalyser af såvel de tidsmæssige, kvalitetsmæssige og totaløkonomiske forhold samt ikke mindst de værdiskabende parametre, som er relevant i såvel installationsfasen som drift & vedligeholdelsesfasen.