VI TILBYDER: LCA-beregninger

VI TILBYDER: LCA-beregninger

– på byggerier, materialer og konstruktioner

Vi er specialister i livscyklusvurderinger (LCA) på bygninger. En LCA er en beregning af miljøaftrykket fra et enkelt materiale, en hel konstruktion eller et komplet byggeri igennem hele levetiden – fra indvinding af råmaterialer og produktion af materialer, brugsfasen (bygningsdriften) til endt levetid samt potentialet for nyttiggørelse og genanvendelse.

Variantsammenligninger og LCA-beregninger i de tidlige designfaser giver mulighed for intelligente og bæredygtige designvalg i byggeriet. Ved at koble LCA-beregninger sammen med totaløkonomiske beregninger og samtidig have fokus på de gældende krav til funktioner og tekniske forhold, giver det mulighed for et bedre og mindre miljøbelastende materialevalg til dit byggeri.

Livscyklusfaser i en bygnings-LCA (jf. EN15978)

Faser i en livscyklusvurdering (LCA)

En bygnings-LCA er opdelt i 5 faser jf. den europæiske standard for udførelse af LCA på bygninger (DS/EN 15978):

1. Produkt (A1-A3)
2. Byggeproces (A4-A5)
3. Brug (B1-B7)
4. Endt levetid (C1-C4)
5. Nyttiggørelse (D)

En bygnings miljøaftryk defineres som summen af faserne A, B og C.
Potentialet for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse (D) udtrykkes særskilt og betragtes som ”udenfor projektet”.

Variantsammenligninger

For at mindske miljøaftrykket fra et byggeri, er det helt essentielt at arbejde med variantsammenligninger fra de tidlige designfaser – både på konstruktions-, system- og bygningsniveau.

Som eksempel kigges der på variantsammenligninger for ydervægge, som efter en hotspot-analyse viser sig at være afgørende for en bygnings miljøprofil:

EKSEMPEL: Konstruktionsbeskrivelse for variantsammenligninger af ydervægge med samme U-værdi
EKSEMPEL: Resultat af LCA-beregning for en række variantsammenligninger af ydervægge med samme U-værdi

LCA-beregningerne bruges bl.a. til at sammenligne CO2-aftrykket fra forskellige ydervægskonstruktioner, som opfylder samme krav til U-værdi, levetid samt andre tekniske krav i projektet. Resultaterne viser stor forskel på aftrykket fra de forskellige konstruktioner og CO2-aftrykket fra ydervægge kan mere end halveres i det viste eksempel, ved at vælge en anden ydervægskonstruktion.

Miljøpåvirkning, Totaløkonomi og Konstruktion

Når vi laver LCA-beregninger og variantsammenligninger medtager vi også de økonomiske og tekniske forhold i byggeriet. Dette er helt essentielt når der rådgives i bæredygtigt byggeri og betyder både fokus på at reducere miljøpåvirkninger, men også at tage højde for totaløkonomien i projektet samt de tekniske krav til konstruktionerne.

Vores ydelser

Læs mere om vores ydelser inden for rådgivning, dokumentation og certificering ved at klikke her